RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Nr 4 w Kaliszu, mający swoją siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 34, z którym można się skontaktować listownie przez wskazany wyżej adres, emaliowo: znr4@interia.pl , lub telefonicznie: 62 764 00 70.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych.
  Z Inspektorem można skontaktować się telefonicznie: 62 764 00 70  lub emaliowo: iod.zlobek.kalisz@wp.pl
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu procesu rekrutacji, zawarcia i realizacji podpisanej z Administratorem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  2. w celu promocji działalności Żłobka oraz osiągnięć i umiejętności dziecka za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego w trybie art. 6 pkt. 1 a RODO.
 4. Odbiorcami danych będą podmioty, którym Administrator zobowiązany jest je udostępnić w związku z realizacją zawartej umowy, do których należeć będzie w szczególności Urząd Miasta Kalisza. Odbiorcami danych mogą być również podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dot. archiwizacji dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla celów, dla których dane zostały zebrane, lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt. 1 a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej rozliczania. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Image

Search