Deklaracja Dostępności

Klauzula informacyjna

 Oświadczenie w sprawie dostępności

Żłobek Nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Żłobka Nr 4 w Kaliszu www.zlobek4.kalisz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Nr 4

Al. Wojska polskiego 34

62-800 Kalisz

Tel. 62 7640070, 662303690

zlobek4@um.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2011r.

Data aktualizacji strony internetowej: 08.05.2023r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  2. skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji wBIP,
  3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  4. serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
  5. zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Administrator stara się ograniczyć do minimum skany dokumentów oraz treści graficznych w publikowanych dokumentach. Będzie dokładać wszelkich starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Szymoniak, adres poczty elektronicznej zlobek4@um.kalisz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 764 00 70.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji wformie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek, w którym znajduje się Żłobek Nr 4 w Kaliszu posiada wejście główne, które znajduje się na parterze oraz osobne wejście po schodach na I piętro, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek nie posiada windy. Przy schodach zamontowane są poręcze.
  3. Budynek żłobka nie ma włącznika sygnalizacji dźwiękowej. Korytarze i schody znajdujące się w budynku nie są oznakowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.
  4. Przed wejściem do budynku nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one na publicznym parkingu około 100 metrów od wejścia do żłobka i są odpowiednio oznakowane.
  5. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.10.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora.

Anna Szymoniak, dyrektor Żłobka Nr 4

Data sporządzenia deklaracji 27.04.2019r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 11.03.2024r.

Image

Search