Dyrektor Żłobka Nr 4 informuje, że w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3, które wprowadziły nowe uregulowania w zakresie obecnie wymaganej powierzchni w żłobkach aktualne zapisy umożliwiają wykorzystanie wszystkich dostępnych miejsc w żłobkach miejskich wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.

W związku z powyższym nie zachodzą już przesłanki do stosowania zapisu § 4 ust. 6 wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/383/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Proszę Rodziców o kontakt z administracją żłobka w celu ustalenia kwoty do zapłaty za żłobek w miesiącu lipcu (tel. 62 7640070).

Kategoria: Info