Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy Alei Wojska Polskiego 34  w okresie epidemii COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020r., poz. 326 z późn. zmianami),
 2. Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.),
 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019, poz. 59, oraz 2020 poz. 322, 374,567 i 1337).

§1

Postanowienia ogólne

 1. Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 4 w okresie epidemii COVID-19, zwana dalej Procedurą, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom żłobka oraz zminimalizowanie ryzyka rozpowszechniania się zakażenia wirusem SARS-Cov-2 poprzez wdrożenie reżimu sanitarnego, organizacji pracy żłobka oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia (dziecka lub pracownika).

§2

Organizacja opieki w żłobku:

 1. Na  terenie żłobka obowiązuje wzmożony reżim sanitarny.
 2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej
  15 m2 ; w przypadku liczby większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2
 3. Powierzchnia przypadająca na każde dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .
 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Każda  grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 6. Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 7. W sali  do dyspozycji dzieci pozostają zabawki i przedmioty które można zdezynfekować.
 8. Dzieci nie przynoszą ze sobą do żłobka zabawek oraz innych przedmiotów.
 9. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę
 10. Poszczególne grupy dzieci nie mają kontaktu ze sobą.
 11. Dzieci przebywają w ciągu dnia na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.
 12. Opiekunki  regularnie myją rączki dzieciom wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu   do żłobka.  Opiekunowie  starają się  zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni żłobka, wynoszący min 1,5 m.
 13. Personel kuchenny nie  kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 14. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz osłonić usta i nos.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka  zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 16. Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady  – 1 rodzic/opiekun i dziecko, wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające do żłobka.
 17. Do Żłobka  uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 18. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura ciała.
 19. Dzieci do Żłobka przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
 21. Osoby trzecie przebywają na terenie Żłobka za zgodą dyrektora z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk).
 22. Rodzic/opiekun jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury  ciała dziecka,  w czasie całego pobytu dziecka w Żłobku. 
 23. Szczegółowe wytyczne dla rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka zawarte   są w oświadczeniu, które określa załącznik nr 1 do Procedury.
 24. Przyprowadzając dziecko do żłobka rodzic  podpisuje oświadczenie a dokument pozostawia przy wejściu do  Żłobka w wyznaczonym miejscu (skrzynka podawcza).
 25. Żłobek wyposażony jest w termometry bezdotykowe, rękawiczki jednorazowe, płyn dezynfekcyjny, maseczki jednorazowe, przyłbice, fartuchy nieprzemakalne z długim rękawem.

§3

Organizacja pracy personelu żłobka

 1. Pracownicy żłobka wchodzą do placówki wejściem bocznym.
 2. Przy wejściu do Żłobka należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki, osoby wchodzące muszą mieć zakryte usta i nos,
 3. Do pracy w Żłobku  mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Pracownicy żłobka do szatni wchodzą pojedynczo, w celu zmiany odzieży i obuwia wierzchniego.
 5. Pracownicy starają się  zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni żłobka, wynoszący min 1,5 m.
 6. Dyrektor we współpracy z Organem Prowadzącym zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy nieprzemakalne z długimi rękawami), z których pracownik korzysta w miejscu pracy  w zakresie niezbędnym dla własnego poczucia bezpieczeństwa i ochrony dzieci.
 7. Maseczki jednorazowe zmienia się w razie potrzeby.
 8. Codziennie pracownik dokonuje dezynfekcji przyłbicy oraz obuwia zmiennego.
 9. Pracownicy obsługi przeprowadzają codzienną dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, sal pobytu dzieci, sypialni, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, rozdzielni posiłków, pomieszczeń biurowych
 10. Przeprowadzane codzienne prace porządkowe odnotowują w Kartach Monitoringu
 11. W łazienkach umieszcza  się tylko ręczniki jednorazowe i systematycznie uzupełnia pojemniki na  mydło antybakteryjne i płyn dezynfekcyjny.

§4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni żłobka

 1. W żłobku prowadzi się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, krzeseł, leżaków i łóżeczek, klawiatury, włączników, zabawek.
 2. Szczegółowe procedury i instrukcje opisane są w Księdze GHP (dekalog dobrej praktyki higienicznej) zatwierdzonej do stosowania w żłobku oraz w Instrukcji utrzymania porządku, czystości i higieny w Żłobku Nr 4   w czasie    epidemii COVID-19, która stanowi załącznik nr 2 do Procedury.                     
 3. Przeprowadzanie codziennych prac porządkowych i dezynfekcję monitoruje się poprzez odnotowanie wykonania danej czynności w:
 4. karcie dezynfekcji ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, załącznik nr 3
 5. karcie dezynfekcji sal pobytu i wypoczynku dzieci oraz pomieszczeń sanitarnych, załącznik nr 4
 6. karcie dezynfekcji pomieszczeń  kuchni ogólnej, mlecznej i rozdzielni posiłków,  załącznik nr 5.
 7. W czasie dezynfekcji przestrzegać należy zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice            a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 9. Przy wejściu do Żłobka należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki, osoby wchodzące muszą mieć zakryte usta i nos,
 10. Informacja o obowiązku dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe wchodzące do Żłobka znajduje się przed wejściem do Żłobka.
 11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

§5

Organizacja żywienia dzieci

 1. Przy przygotowaniu posiłków dla dzieci  obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Posiłki będą wydawane przez kuchnię z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. W miarę możliwości należy zachować odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej.
 4. W procesie utrzymania higieny należy stosować  płyny dezynfekujące do rąk, do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 5. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych  i sztućców.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,   w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
 7. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Dostawcy produktów spożywczych korzystają z wejścia bocznego do budynku żłobka, gdzie znajduje się płyn do dezynfekcji rak wraz z instrukcją stosowania.
 9. Towar i faktury pozostawiane są w wyznaczonym miejscu bez kontaktu z pracownikiem żłobka.
 10. Wszelkie uzgodnienia ilości otrzymanych lub zamawianych produktów, składanie zamówień odbywa się telefonicznie lub mailowo.

§6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika żłobka

W żłobku wyznaczone zostało i wyposażone  w środki ochrony (rękawiczki jednorazowe, fartuchy nieprzemakalne z długim rękawem, maseczki, przyłbice) i płyn dezynfekcyjny pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych.

Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku żłobka w obrębie grupy II, wejście do pomieszczenia opatrzone  zostało napisem IZOLATKA.

Codziennie sporządzana jest lista osób (dzieci i pracownicy) przebywających danego dnia w danej części żłobka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie lub z którymi miała kontakt.

Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy posiada informację o numerach telefonu do dyrektora jednostki, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM Kalisza.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika Żłobka Nr 4, stanowi załącznik nr 6.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 dziecka przebywającego w  Żłobka Nr 4,   stanowi załącznik nr 7.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Procedura  funkcjonowania Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy ul. Alei Wojska Polskiego 34   w okresie epidemii COVID-19 wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Każdy pracownik Żłobka Nr 4 w Kaliszu zobowiązany jest do zapoznania i stosowania się do zapisów procedury, co potwierdza datą i swoim podpisem.

załącznik nr 1

 do Procedury funkcjonowania Żłobka Nr 4 w Kaliszu

przy ul. Alei Wojska Polskiego 34 w okresie epidemii COVID-19

Oświadczenie  rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 4 w Kaliszu

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25.08.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3oraz wytycznymi MRPiPS dla instytucji oświadczam, że zostałem poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do żłobka.

Jednocześnie oświadczam, ze przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zalecenia:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 6:00 do 9:00, a odbierane ze żłobka w godzinach od 14.30 do 16.30 (w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem żłobka); w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym po tym czasie przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja szatni dziecięcych oraz korytarza.
 2. Do żłobka może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 4. Dziecko do żłobka jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
 5. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie żłobek o nałożonym na dziecko lub mieszkających z nim osób obowiązku kwarantanny, izolacji domowej lub kontakcie z ww. osobą zakażoną SARS-CoV-2.
 7. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz osłonić usta i nos.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 9. Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni,  z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające do żłobka.
 10. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.
 11. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych w żłobku.
 12. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, a przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę ciała (temperatura powyżej 370C dyskwalifikuje przyjęcie dziecka do żłobka).
 13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała oraz będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunką do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
 14. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

Kalisz, dnia ……………………………………………………….

                             (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

załącznik nr 6

 do Procedury funkcjonowania Żłobka Nr 4 w Kaliszu

przy ul. Alei Wojska Polskiego 34 w okresie epidemii COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem   lub zachorowania na COVID-19 pracownika Żłobka Nr 4

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

 1. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Żłobku Nr 4 w Kaliszu, niezależnie od formy zatrudnienia.
 2. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka.
 3. Dyrektor i  pracownicy żłobka zobowiązani są na bieżąco śledzić informacji publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 
 4. Pracownik żłobka, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
 5. duszność,
 6. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 7. objawy przeziębieniowe,
 8. gorączka,
 9. kaszel,
 10. duszności i kłopoty z oddychaniem,
 11. bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

 • O wystąpieniu sytuacji opisanej powyżej, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora telefonicznie oraz informuje dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji.
 •  W sytuacji opisanej w pkt.7, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 •  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 •  Zadania określone w pkt. 9, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 • Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach żłobka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
  z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Załącznik nr 7

 do Procedury funkcjonowania Żłobka Nr 4 w Kaliszu

przy ul. Alei Wojska Polskiego 34 w okresie epidemii COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem  lub zachorowania na COVID-19 dziecka przebywającego w Żłobku Nr 4

 1. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w żłobku objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
 2.  W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 3.  Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 4.  W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 5.  Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 6.  Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7.  Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach żłobka,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8.  W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9.  W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
  z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 10.  O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 11.  Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora żłobka, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka korona wirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora żłobka, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 13.  W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
 14.  W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt.13, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
Kategoria: Info