Żłobek Nr 4 w Kaliszu informuje, że od dnia 01.09.2020r. żłobek otwarty jest od godziny 6.00 do godziny 16.30. Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka, zobowiązany jest podpisać poniższe oświadczenie (druki oświadczenia otrzymają państwo w żłobku)

Oświadczenie  rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 4 w Kaliszu

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 19.11.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oświadczam, że zostałem poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do żłobka.

Jednocześnie oświadczam, ze przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zalecenia:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 6:00 do 9:00, a odbierane ze żłobka w godzinach od 14.30 do 16.30 (w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem żłobka); w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym po tym czasie przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja szatni dziecięcych oraz korytarza.
 2. Do żłobka może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 4. Dziecko do żłobka jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
 5. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie żłobek o nałożonym na dziecko lub mieszkających z nim osób obowiązku izolacji domowej.
 7. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz osłonić usta i nos.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 9.  Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające do żłobka.
 10. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.
 11. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych w żłobku.
 12. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, a przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę ciała (temperatura powyżej 370C dyskwalifikuje przyjęcie dziecka do żłobka).
 13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała oraz będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunką do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
 14. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

Kalisz, dnia ……………………………………………………….

                             (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)


Kategoria: Info